Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

Product informatie

  Inleiding

  U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan een verzoek om informatie doen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

  Omschrijving

  De overheid heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingesteld. De Wob gaat over informatie die bij bestuursorganen berust. De Wob kan bestuursorganen verplichten om de burger op verzoek informatie te geven en om op eigen initiatief informatie over gemeentelijk beleid te verspreiden. Daarbij geldt dat in beginsel alle overheidsinformatie openbaar is.

  Op dit uitgangspunt bestaat een aantal uitzonderingen. Met een Wob-verzoek kunt verzoeken om informatie die is vermeld in documenten. Dit kan een document zijn bij de gemeente zelf, maar ook een document van een instelling, een dienst of een bedrijf dat voor de gemeente werkzaam is. Ook e-mailberichten, geluidsbanden, films en foto’s vallen onder de Wob.

  Aanpak

  Een Wob-verzoek mag op verschillende manieren ingediend worden (mondeling, telefonisch of schriftelijk). Het college heeft besloten om de elektronische weg te sluiten voor het indienen van een Wob-verzoek. Dit betekent dat de gemeente Steenbergen Wob-verzoeken die per fax of e-mail worden ingediend, niet in behandeling neemt.

  In een Wob-verzoek moet u het bestuurlijke onderwerp of het document dat daarop ziet vermelden. Als een verzoek te algemeen is omschreven, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk om het verzoek nauwkeuriger te omschrijven. U bent niet verplicht te beschrijven wat u met de gegevens van plan bent te gaan doen.

   

  Termijn

  De beslissing op een WOB-verzoek moet binnen vier weken worden genomen. In het geval dat het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie dan moet de beslissing binnen twee weken worden genomen. De gemeente kan de beslissing met vier weken verdagen. Indien de gemeente niet binnen de genoemde termijn beslist, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Voor meer informatie over deze procedure kijk op www.rijksoverheid.nl

  Contact

  Een Wob-verzoek kunt u indienen bij het bestuursorgaan waarvan u de documenten wenst te ontvangen. Binnen de gemeente zijn dit de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de heffingsambtenaar.

  Meenemen

  Zo doet u een verzoek om informatie:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • Geef mondeling of schriftelijk door:
   • waarover u informatie wilt hebben
   • welke documenten u wilt bekijken
   • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

  Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.