Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

Product informatie

  Inleiding

  U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan een verzoek om informatie doen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

  Omschrijving

  De overheid heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingesteld. De Wob gaat over informatie die bij bestuursorganen berust. De Wob kan bestuursorganen verplichten om de burger op verzoek informatie te geven en om op eigen initiatief informatie over gemeentelijk beleid te verspreiden. Daarbij geldt dat in beginsel alle overheidsinformatie openbaar is.

  Op dit uitgangspunt bestaat een aantal uitzonderingen. Met een Wob-verzoek kunt u een verzoek doen om informatie die is vermeld in documenten. Dit kan een document zijn bij de gemeente zelf, maar ook een document van een instelling, een dienst of een bedrijf dat voor de gemeente werkzaam is. Ook e-mailberichten, geluidsbanden, films en foto’s vallen onder de Wob.

  Aanpak

  Een Wob-verzoek kan op verschillende manieren ingediend worden (mondeling, telefonisch of schriftelijk). Het college heeft besloten om de elektronische weg te sluiten voor het indienen van een Wob-verzoek. Dit betekent dat de gemeente Steenbergen Wob-verzoeken die per fax of e-mail worden ingediend, niet in behandeling neemt.

  In een Wob-verzoek moet u het bestuurlijke onderwerp of het document dat daarop betrekking heeft vermelden. Als een verzoek te algemeen is omschreven, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk om het verzoek nauwkeuriger te omschrijven. U bent niet verplicht te beschrijven wat u met de gegevens gaat doen.

  Kosten

  De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

  Termijn

  De beslissing op een Wob-verzoek moet binnen vier weken na ontvangst worden genomen. In het geval dat het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie dan moet de beslissing binnen twee weken worden genomen. De gemeente kan de beslissing met vier weken verdagen. Als de gemeente niet binnen de genoemde termijn beslist, kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan kunt u een besluit afdwingen via de rechter door direct beroep in te stellen.

  Contact

  Een Wob-verzoek kunt u indienen bij het bestuursorgaan waarvan u de documenten wenst te ontvangen. Binnen de gemeente zijn dit de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de heffingsambtenaar.

  Meenemen

  Een schriftelijk verzoek om informatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • naam van de verzoeker, adresgegevens en handtekening;
  • gericht aan het bestuursorgaan;
  • vermelding bestuurlijke aangelegenheid of de (concrete) bestuurlijke documenten;

  U kunt ook mondeling een Wob-verzoek indienen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

  Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.