Monument verbouwen

Product informatie

  Omschrijving

  U wilt een monument verbouwen, herstellen of aanpassen. Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

  Kosten

  De kosten in 2018 voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het herstellen of aanpassen van een monument zijn € 395,--

  Termijn

  Bij een omgevingsvergunning voor een monument zijn er 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

  Wanneer geldt de uitgebreide procedure ? Dit gebeurt bij:

  • (gedeeltelijke) sloop van een Rijksmonument
  • ingrijpende wijzigingen van een Rijksmonument
  • reconstructie van een beschermd Rijksmonument
  • wijziging bij herbestemming van een Rijksmonument
  • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

  De uitgebreide procedure duurt 6 maanden. Deze periode mag met 6 weken verlengd worden.

  Voor alle andere wijzigingen geldt de reguliere procedure. De gemeente beslist dan binnen 8 weken over uw aanvraag. Ook deze termijn mag met 6 weken verlengd worden.

  Contact

  Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen. Moet u een vergunning aanvragen voor uw werkzaamheden? Dit doet u ook via het Omgevingsloket online.

  Bezwaar en beroep

  Bij de omgevingsvergunning voor een monument zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

  Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.