Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Voert uw bedrijf werkzaamheden uit die het milieu beïnvloeden maar niet ernstig belasten? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Sommige activiteiten van bedrijven beïnvloeden het milieu. Hiervoor doet u een melding. Soms heeft u daarnaast ook een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

  Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van:

  • afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden)
  • het houden van landbouwhuisdieren
  • voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen en zuivelfabrieken)
  • materiaalbewerking (zoals betonfabrieken en textielveredelingsbedrijven)
  • installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties en gesloten bodemenergiesystemen)

  Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen.

  Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

  Aanpak

  De voorwaarden voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) zijn, afhankelijk van het soort bedrijf:

  • een milieueffectrapport is niet nodig
  • eventuele afvalstoffen beheert u doelmatig
  • volgens de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kunt u een OBM krijgen
  • u blijft binnen de geluidsgrenswaarden
  • u blijft binnen de grenswaarden voor fijnstof (PM10)
  • u blijft binnen de luchtkwaliteitsnormen
  • er is geen onaanvaardbare stankhinder
  • er is geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico
  • een gesloten bodemenergiesysteem kan geen storing veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem

  Termijn

  U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken.

  Meenemen

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aan:

  • U overlegt eventueel met de gemeente.
  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningscheck. U ziet dan meteen of u een OBM nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.
  • U kunt daarna meteen de melding doen of de vergunning aanvragen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.