Overtreding van gemeenteregels melden

Product informatie

  Inleiding

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

  • illegaal afval is gestort
  • de bodem is vervuild
  • stankoverlast is
  • geluidsoverlast is

  U kunt dan een klacht indienen bij de gemeente (tijdens kantooruren). Buiten kantooruren kunt u bij overlast een milieuklacht indienen bij de Milieuklachtencentrale via deze link of via telefoonnummer 073-6812821

   

  Aanpak

  Daarna kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of particulier die de milieuregels heeft overtreden.

  Termijn

  Binnen 5 dagen krijgt u van de gemeente bericht wat er met uw klacht is gedaan.

  Contact

  Een klacht wordt behandeld door de instantie die bevoegd is hiertegen op te treden.

  Meenemen

  Zo dient u een klacht in:

  • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
  • U geeft door:
   • uw naam, adres en woonplaats
   • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
   • een duidelijke omschrijving van de overtreding
   • eventuele foto’s of tekeningen

   

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw handhavingsverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie