Reclame plaatsen

Product informatie

  Omschrijving

  Binnen de gemeente Steenbergen geldt geen vergunningplicht voor het maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak in de vorm van een opschrift, aankondiging of afbeelding. Desondanks kan het zo zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de activiteit bouwen voor het plaatsen van de reclame-uiting. Een reclameobject kan, als bouwwerk zijnde, door zijn omvang en constructie volgens de Wabo namelijk vergunningplichtig zijn. Uw reclame-uiting wordt dan door de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstand) getoetst aan het welstandbeleid en het ter plaatse geldende beeldkwaliteitplan en ter plaatse geldende bestemmingsplan.

  U heeft GEEN omgevingsvergunning activiteit bouwen nodig voor de volgende reclame-uitingen:

  • losse plakletters op ruiten;
  • huisnummering aan gevels;
  • aanbrengen van affiches e.d. op eigen ruimten;
  • vervanging van reclameteksten in een bestaande constructie waarvoor in het verleden al een omgevingsvergunning verleend is (bijvoorbeeld en gevelbak).

  U heeft WEL een omgevingsvergunning activiteit bouwen nodig voor de volgende reclame-uitingen:

  • (licht)bak(ken) met reclame plat tegen de gevel;
  • uitsteekbak(ken) met reclame;
  • vlaggen (incl. vlaggenstokhouders) met reclame;
  • reclamezuil(en);
  • reclametekst (d.m.v. losse letters) direct bevestigd aan de gevel;
  • billboards en abri’s met reclame;
  • reclameframe(s)/borden geschroefd aan de gevel.

  Indien het pand een monument betreft dan is er altijd een omgevingsvergunning activiteit handelen met gevolgen voor beschermde monumenten nodig. Dit geldt voor alle vormen van reclame-uitingen, ook de vormen waarvoor geen omgevingsvergunning activiteit bouwen nodig is.

  Soms moet u over een reclameobject belasting betalen. Of u reclamebelasting dient te betalen, is afhankelijk van de locatie van uw onroerende zaak. Dit is te vinden op de kaart die als bijlage bij de Verordening reclamebelasting 2017 is gevoegd.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Indien uw pand een rijksmonument is kan dat, afhankelijk van de totale ingreep op het pand, 26 weken zijn. Deze termijn mag eenmaal met 6 weken verlengd worden.

  Contact

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

  Meenemen

  Om reclame te mogen plaatsen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bij de aanvraag geeft u door:

  • waarom u reclame wilt plaatsen
  • om welk soort reclameobject het gaat
  • hoe groot het reclameobject is (d.m.v. van maatvoering op tekeningen en/of foto’s)
  • waar u de reclame wilt plaatsen

   

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.