Subsidie aanvragen voor jeugdsport

Product informatie

  Omschrijving

  Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezig houden met jeugdsport kunnen subsidie aanvragen. U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor lichamelijke- en persoonlijkheidsvorming en amateursport in club- en verenigingsverband.

  Er zijn verschillende categorieën subsidies die door de gemeente in de subsidieverordening kunnen worden beschreven:

  • Basissubsidie: een subsidie voor activiteiten en/of producten die het college van burgemeester en wethouders van belang acht, zonder deze naar aard en inhoud te willen beïnvloeden. Budgetsubsidie: de verleende subsidie is gelijk aan de definitieve subsidie als de gesubsidieerde prestatie binnen de door de gemeente gestelde voorwaarden is geleverd.
  • Budgetsubsidie: een subsidie voor een vooraf bepaald aantal activiteiten of diensten tegen een vooraf vastgestelde prijs per eenheid.
  • Incidentele activiteitensubsidie: een subsidie die de gemeente verstrekt voor eenmalige activiteiten.
  • Jubileumsubsidie: een subsidie die de gemeente verstrekt aan een instelling ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan.
  • Startsubsidie: een subsidie die de gemeente verstrekt om een instelling de gelegenheid te geven te starten met nieuwe activiteiten. De subsidie geldt als tegemoetkoming in de oprichtingskosten van een instelling. Het gaat hierbij om de notariskosten voor het opstellen van de statuten en de kosten van de Kamer van Koophandel.
  • Activiteitensubsidie: een subsidie die de gemeente aan een instelling toekent voor een activiteit die zich richt op de maatschappelijke deelnamebevordering van de specifieke doelgroepen van het welzijnsbeleid van de gemeente Steenbergen

  Aanpak

  Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

  Het is mogelijk dat uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet, maar dat er geen budget meer is voor uw subsidie.

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

  Contact

  Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of u een bijdrage kunt krijgen. De subsidie vraagt u aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Meer informatie