Subsidie voor amateurkunst

Product informatie

  Omschrijving

  De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die de amateurkunst stimuleren. De gemeente bepaalt wie ervoor in aanmerking komt en op welke manier de subsidie wordt gegeven.

  Voorbeelden van instellingen die eventueel subsidie kunnen krijgen: amateurtoneelgroepen, zangkoren, muziekverenigingen en professionele instellingen met als doelstelling kunstzinnige vorming.

  Er zijn verschillende categorieën subsidies die door de gemeente in de subsidieverordening kunnen worden beschreven:

  • Basissubsidie: een subsidie voor activiteiten en/of producten die het college van burgemeester en wethouders van belang acht, zonder deze naar aard en inhoud te willen beïnvloeden. Budgetsubsidie: de verleende subsidie is gelijk aan de definitieve subsidie als de gesubsidieerde prestatie binnen de door de gemeente gestelde voorwaarden is geleverd.
  • Budgetsubsidie: een subsidie voor een vooraf bepaald aantal activiteiten of diensten tegen een vooraf vastgestelde prijs per eenheid.
  • Incidentele activiteitensubsidie: een subsidie die de gemeente verstrekt voor eenmalige activiteiten.
  • Jubileumsubsidie: een subsidie die de gemeente verstrekt aan een instelling ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan.
  • Startsubsidie: een subsidie die de gemeente verstrekt om een instelling de gelegenheid te geven te starten met nieuwe activiteiten. De subsidie geldt als tegemoetkoming in de oprichtingskosten van een instelling. Het gaat hierbij om de notariskosten voor het opstellen van de statuten en de kosten van de Kamer van Koophandel.
  • Activiteitensubsidie: een subsidie die de gemeente aan een instelling toekent voor een activiteit die zich richt op de maatschappelijke deelnamebevordering van de specifieke doelgroepen van het welzijnsbeleid van de gemeente Steenbergen

  Aanpak

  Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen.

  Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.

  Het is mogelijk dat uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet, maar dat er geen budget meer is voor uw subsidie.

  Let op

  Per jaar is er een vast bedrag beschikbaar voor deze subsidie.

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing.

  Contact

  U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Meer informatie