Verzoek over persoonsgegevens indienen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u. U heeft een aantal rechten over deze persoonsgegevens. Een verzoek over uw persoonsgegevens doet u bij de gemeente.

  Omschrijving

  De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u invult als u een vergunning aanvraagt. De persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. Dit gebeurt op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

  U heeft een aantal rechten. Daarmee krijgt u meer inzicht in en controle over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om:

  • uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage)
  • uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie)
  • uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)
  • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking)
  • een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm
  • uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit)
  • informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente
  • te stoppen met de verwerking van uw gegevens
  • geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.

  De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten. U kunt bijvoorbeeld niet vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens als de gemeente verplicht is deze gegevens bij te houden.

  U kunt wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U moet daar een duidelijk antwoord op krijgen.

  Als u schriftelijk toestemming heeft gegeven bij het geven van de informatie mag de gemeente uw gegevens op uw verzoek overdragen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

  • Het gaat om persoonsgegevens van:
   • uzelf
   • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent
  • U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
  • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
  • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP).

  Kosten

  Tenzij er overmatig veel werk is verbonden met het beantwoorden van het verzoek.

  Als dit het geval is, ontvangt u hierover vooraf bericht van de gemeente.

  Let op

  De gemeente behandelt verzoeken op basis van de AVG alleen als u zich heeft geïdentificeerd volgens de wettelijke richtlijnen.

  Het recht gaat in werking na een besluit van de gemeente.

  Termijn

  De ontvangst van uw verzoek zal zo spoedig mogelijk worden bevestigd.

  De beslissing over een concreet verzoek over uw persoonsgegevens krijgt u binnen 1 maand. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 2 maanden. Als de gemeente de termijn wil verlengen, hoort u dit binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek. De termijn gaat in nadat u zich geïdentificeerd heeft, bijvoorbeeld met uw DigiD.

  Heeft u om informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd? Een antwoord op dit verzoek krijgt u binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of uw verzoek om informatie complex is.

  Contact

  Het verzoek dient u in via mail info@gemeente-steenbergen.nl of per post.

  Aanpak

  Zo dient u een verzoek in over uw persoonsgegevens:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
   • over welke persoonsgegevens het gaat
   • wat uw verzoek is 

  Zo bekijkt u een aantal van uw persoonsgegevens:

  • U ziet waar uw persoonsgegevens voor gebruikt zijn

  Indienen per brief doet u onder vermelding van het soort verzoek.

  U kunt ook een verzoek indienen per e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl. 

  • De privacy-officer behandelt uw  verzoek
  • Meesturen van een gelegaliseerde kopie van uw identiteitsbewijs is een vereiste voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt.
  • Uw verzoek mag niet conflicteren met de belangen van anderen.
  • De resultaten van het gevraagde AVG recht versturen we niet naar een postbus.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek over uw persoonsgegevens. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Als u vindt dat u geen duidelijk antwoord krijgt op uw verzoek om informatie, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Adressen

  Functionaris gegevensbescherming

  privacy@gemeente-steenbergen.nl

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl