Afvalwater lozen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. Er zijn algemene regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van InfoMil.

  Er zijn specifieke regels voor:

  • Afvalwater uit een particulier huishouden. Bijvoorbeeld toiletwater of ander huishoudelijk afvalwater.
  • Afvalwater uit een inrichting volgens de Wet Milieubeheer. Bijvoorbeeld afvalwater van een groot dierenverblijf.
  • Afvalwater van buiten een inrichting. Bijvoorbeeld afvalwater van pleziervaartuigen of gemeentelijk afvalwater.

  Soms moet u ook een melding doen of een watervergunning aanvragen.

  Aanpak

  Komt uw afvalwater uit een particulier huishouden?

  • U houdt zich aan het Besluit lozing afvalwater huishoudens.
  • Loost u niet op het riool? U moet een melding doen. U heeft een goede reden nodig. Bijvoorbeeld omdat het riool op meer dan 40 meter afstand ligt.

  Komt uw afvalwater uit een inrichting?

  Komt uw afvalwater van buiten een inrichting?

  Termijn

  Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

  Er zijn 2 procedures mogelijk bij een vergunning. Bij een gewone procedure krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

  Bij een uitgebreide procedure krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

  Meenemen

  Zo doet u uw melding of vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft. U kunt dit meteen doen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning

  Meestal beslist de gemeente over uw aanvraag. Soms beslist het waterschap, de provincie of het Rijk.

  Bezwaar en beroep

  Voor een melding geldt geen bezwaar of beroep.

  Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

  Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.