Afvalwater lozen

Product informatie

  Omschrijving

  Als u afvalwater kwijt wilt, kunt u het lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. Er zijn verschillende regels voor particuliere huishoudens, inrichtingen, of andere gevallen (‘lozen buiten inrichtingen’).

  Lees de regels goed door. Want soms moet u nog iets regelen bij het Omgevingsloket online:

  • Soms moet u het melden voordat u afvalwater loost.
  • Soms heeft u een watervergunning nodig.

  Aanpak

  Of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft, hangt af van:

  • de manier waarop u het water wilt lozen
  • waar het water vandaan komt:
   • uit een particulier huishouden
   • uit een inrichting
   • van ergens anders: ‘lozen buiten inrichtingen’

  Komt uw afvalwater uit een particulier huishouden?

  • Gaat het om afvalwater van terugkerend schoonmaakwerk? Bijvoorbeeld als u de ramen heeft gelapt? Dan hoeft u dat niet te melden.
  • Afvalwater van huishoudens gaat meestal via het riool. Als dat niet kan, moet u zich houden aan de regels in het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’. U moet wel een goede reden hebben om uw afvalwater niet in het riool te lozen. Een goede reden is bijvoorbeeld dat het riool op meer dan 40 meter afstand ligt.
  • Staat in het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’ dat u mag lozen in de bodem of oppervlaktewater? Dan bent u verplicht om dit te melden. Doe op tijd melding als u van plan bent om water te lozen.
  • Loos het afvalwater met zorg. Meestal heeft u een zuiveringsinstallatie nodig. De gemeente kan bovendien extra regels opleggen waar u zich aan moet houden. Dit hangt van de melding af.

  Komt uw afvalwater uit een inrichting?

  • In de ‘Wet milieubeheer’ staat of uw bedrijf een inrichting is. De regels voor een lozing door een inrichting leest u in het Activiteitenbesluit.
  • Wilt u op het oppervlaktewater lozen? Kijk dan in het Activiteitenbesluit. Staan daarin geen regels voor uw situatie? Dan heeft u een watervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online. Meestal neemt het waterschap hierover een besluit.
  • Meestal hoeft u geen melding te doen of een vergunning aan te vragen. Wel moet u het water met zorg lozen. Er kunnen bovendien extra regels zijn waar u zich aan moet houden. Als deze worden opgelegd, dan zal de gemeente u daarvan op de hoogte stellen. 

  Komt uw afvalwater van buiten een inrichting?

  • De regels voor deze lozingen staan in het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’.
  • Voor de meest voorkomende lozingen staan regels in het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’. Kunt u uw soort lozing niet terugvinden bij de genoemde activiteiten? Dan mag u het water zo niet lozen.
  • Meestal bent u verplicht de waterlozing te melden. Staat uw situatie niet vermeld in het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’? Dan heeft u een watervergunning nodig. Dit geldt alleen voor lozingen op het oppervlaktewater. Andere niet-vermelde lozingen mogen niet.
  • Wilt u water lozen vanuit een pleziervaartuig? Dan moet u dat melden als:
   • het afvalwater niet volgens de regels van het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ gebeurt.
   • de boot geen gekeurde zuiveringsinstallatie heeft.

  Termijn

  Houd rekening met de wachttijden van het Omgevingsloket online:

  • Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren.
  • Een watervergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

  Contact

  Bij het Omgevingsloket online doet u uw melding of vraagt u uw vergunning aan. Meestal beslist de gemeente over uw aanvraag. Soms beslist het waterschap, de provincie of het Rijk.

  Bezwaar en beroep

  Voor een melding geldt geen bezwaar of beroep.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.