Afwijken van het omgevingsplan

Product informatie

  Inleiding

  In een omgevingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u afwijken van het omgevingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

  Omschrijving

  Een gemeente maakt voor gebieden een omgevingsplan. Vroeger was dit het bestemmingsplan. In een omgevingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Het uitgangspunt is dat uw bouwplan moet passen in het omgevingsplan van de gemeente.

  Past uw bouwplan niet in het omgevingsplan, dan kan de gemeente in sommige gevallen, bij wijze van uitzondering, overwegen om van het omgevingsplan af te wijken. Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’.

   Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het verstandig om uw bouwplan eerst informeel aan de gemeente voor te leggen. Wanneer de uitkomst van dat overleg positief is, dan kunt u een omgevingsvergunning voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ indienen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor een vergunning om af te wijken van het omgevingsplan zijn:

  • U heeft vooraf overlegd met belanghebbenden.
  • Uw plannen gaan niet ten koste van de aangewezen functies van een gebied. Als u bijvoorbeeld een bedrijfspand wilt bouwen in een woongebied, dan mag dat niet leiden tot minder woongenot voor de omwonenden.
  • De gemeenteraad geeft een positief advies over uw aanvraag.

  Kosten

  Er zijn meerdere varianten van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. De kosten zijn afhankelijk van de activiteit. Het minimum bedrag is €420,-  (Tarief 2024)

   

   

   

  Let op

  Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

  Aanpak

  Neem contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

  Zo vraagt u een vergunning aan voor het afwijken van het omgevingsplan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft.
  • Log in
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft aan of u heeft overlegd met belanghebbenden. Dat zijn degenen op wie uw plannen direct of indirect invloed hebben, bijvoorbeeld buurtbewoners. Laat ook weten op welke manier dit is gegaan. En wat u heeft gedaan met de uitkomst.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.