Bouwgrond aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u bouwgrond kopen? U vraagt dit aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Wanneer u bouwgrond wenst te kopen, verdient het aanbeveling bij de gemeente te informeren of er bouwgrond beschikbaar is. Op verzoek wordt ook informatie verstrekt over de te hanteren grondprijzen, de criteria voor de uitgifte van bouwgrond en de bouwschriften. Op bouwgrond kan een huis of een bedrijf worden gebouwd. 

  Voor de verkoop van bouwgrond aan particulieren worden de volgende criteria gehanteerd.

  1. Een bouwkavel wordt voor een termijn van twee maanden gratis in optie gegeven. In die periode krijgt de koper de gelegenheid om na te gaan of hij de grond kan en wil kopen.
  2. Indien een kandidaat-koper een bouwkavel wenst te kopen, wordt na afloop van de reservering een koopovereenkomst opgesteld en voorgelegd aan de aspirant-koper. De koper dient een waarborgsom te betalen.
  3. In de koopovereenkomst wordt een bepaling opgenomen tot ontbinding van de overeenkomst indien niet binnen een termijn van vier maanden de financiering geregeld kan worden.
  4. Tevens wordt in de koopovereenkomst een bepaling opgenomen, dat binnen een termijn van vier maanden een aanvraag om een omgevingsvergunning moet worden ingediend.
  5. Indien niet binnen de termijn van vier maanden de financiering is geregeld en/of een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend, vervalt de waarborgsom aan de gemeente.

  Voor de verkoop van bouwgrond aan een ondernemer worden de volgende criteria gehanteerd:

  1. Een bouwkavel wordt voor een termijn van twee maanden gratis gereserveerd voor een ondernemer. In deze periode krijgt de ondernemer de gelegenheid om na te gaan of hij optie wenst op de bouwkavel.
  2. Na afloop van de termijn van twee maanden kan voor zes maanden een optierecht worden verkregen tegen betaling van een rentevergoeding van 4% per jaar. Op verzoek kan de optie worden verlengd tegen betaling van een rentevergoeding. De rentevergoeding dient voldaan te zijn, voordat het (verlengde) optierecht ingaat.
  3. Na de afloop van het optierecht wordt een koopovereenkomst opgesteld en aan de ondernemer uitgereikt..
  4. In de koopovereenkomst wordt een bepaling opgenomen dat uiterlijk binnen twee jaar de eigendomsoverdracht van de bouwkavel moet plaatsvinden. Over de leveringstermijn van maximaal twee jaar dient een rentevergoeding van 4% per jaar over de totale verkoopprijs te worden betaald.
  5. Indien tot verkoop en levering van de bouwkavel wordt overgaan worden de waarborgsom en de betaalde rentevergoeding optietermijn verrekend met de verkoopprijs.
  6. Wanneer niet tot koop en levering van de bouwkavel wordt overgegaan vervalt en de waarborgsom en de rentevergoeding aan de gemeente.

   

  Aanpak

  De voorwaarden voor bouwgrond aanvragen zijn onder andere:

  • U houdt zich aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat wat u mag bouwen en hoe het eruit moet zien.
  • U geeft een bouwplan door bij uw aanvraag. Uw bouwplan voldoet aan een eventueel beeldkwaliteitsplan en overige bouwregels.

  Zodra u een kavel is toegewezen voor de bouw van een woning, moet u een omgevingsvergunning voor het bouwen aanvragen. 

  De gemeente beoordeelt uw aanvraag aan de voorwaarden in het bestemmingsplan en aan de eisen van welstand.

  In het bestemmingsplan is geregeld wat voor soort woningen er gebouwd mogen worden en met welke maatvoeringen er rekening gehouden moet worden. Bijvoorbeeld de hoogte en het bebouwingoppervlakte. Wilt u een bedrijfsruimte bouwen? Ook dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Binnen zes maanden na het krijgen van een omgevingsvergunning moet u met de bouw zijn begonnen. Daarnaast moet de bouw met regelmaat worden voortgezet.

  Kosten

  De bouwgrond wordt bouwrijp opgeleverd. Er wordt BTW berekend over de grond.

  De aankoopkosten en de bijbehorende kosten voor het verwerven van de eigendom van de grond zijn voor rekening van de koper.

  Meer informatie over de vastgestelde grondprijzen

   

  Meenemen

  In een bouwplan moet staan:

  • de adresgegevens van de contactpersoon

  • om welke bouwgrond het gaat, de grootte van de bouwgrond en waar het ligt

  • gegevens over het bouwwerk

  • een kopie van uw identiteitsbewijs

  • wanneer het om een bedrijf gaat: gegevens over de milieubelasting, het verkeer en de parkeerplekken

   

  Bezwaar en beroep

  Bij de uitgifte van bouwgrond gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie