Gemeente aansprakelijk stellen

Product informatie

  Inleiding

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

  Omschrijving

  Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld:

  • een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt
  • een auto-ongeluk door een glad wegdek
  • schade door een vuilniswagen of een ander voertuig van de gemeente

  U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente beoordeelt of zij inderdaad aansprakelijk is voor de schade. Is dit zo, dan krijgt u uw kosten deels of volledig vergoed.

  Voorwaarden

  Als u vindt dat de gemeente aansprakelijk is voor schade die u heeft geleden, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U kunt de gemeentelijke alleen schriftelijk aansprakelijk stellen. De gemeente is alleen aansprakelijk als er sprake is van nalatigheid of als de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. U moet wel kunnen bewijzen dat de gemeente aansprakelijk is.

  Als de gemeente aansprakelijk is voor de schade, dan krijgt u deze schade vergoed. Het kan ook zijn dat u een deel van de schade krijgt vergoed. Als de gemeente niet aansprakelijk is, dan krijgt u geen vergoeding.

  Contact

  U moet uw aansprakelijkstelling schriftelijk indienen bij de gemeente. De gemeente gaat uw aansprakelijkstelling beoordelen.

  Aanpak

  Om de gemeente aansprakelijk te kunnen stellen, kunt u het schade-aangifteformulier van de gemeente invullen. Dit formulier vindt u onder het kopje meer informatie.

  Het is belangrijk dat u de gemeente alle relevante informatie toestuurt. Zo kan de gemeente uw aansprakelijkstelling goed beoordelen.

  De gemeente heeft in ieder geval de volgende informatie van u nodig:

  • datum en tijdstip van het voorval
  • de precieze plek waar het gebeurde, eventueel met foto’s van deze plek
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • eventueel een getuigenverklaring
  • eventueel foto's van de situatie
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
  • uw e-mailadres

  Als de gemeente meer informatie van u nodig heeft, dan vragen zij dit aan u.

  Bezwaar en beroep

  U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.