Klacht over de gemeente indienen

Product informatie

  Inleiding

  Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

  Omschrijving

  Iedere dag hebben veel inwoners contact met de gemeente: aan de balie, via de telefoon, per e-mail of per post. Vaak verloopt het contact prima. Als u echter niet tevreden bent over hoe de gemeente of een medewerker u heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop u te woord bent gestaan. Of u hebt onjuiste of onvoldoende informatie gekregen. Of als toezeggingen worden gedaan, die niet worden nagekomen.  De gemeente Steenbergen heeft hiervoor de Interne klachtenregeling opgesteld.

  In eerste instantie proberen wij met u de klacht zo snel mogelijk op een informele manier op te lossen. Vaak kan het geven van opheldering of het aanbieden van verontschuldigingen een afdoende reactie zijn. Lukt het niet om de klacht op informele wijze op te lossen, dan volgt een formele klachtprocedure. Een klachtbehandelaar houdt een hoorzitting waarbij u en de medewerker of bestuurder waartegen u de klacht heeft ingediend aanwezig zijn. De klachtbehandelaar stelt een rapport op en geeft daarin advies aan het college. Hierbij hanteert de klachtbehandelaar de vier kernwaarden voor behoorlijk overheidsoptreden opgesteld door de Nationale Ombudsman: open en duidelijk, respectvol, betrokken en oplossingsgericht, eerlijk en betrouwbaar. U vindt hier de link naar de behoorlijkheidswijzer van de nationale ombudsman. Het college handelt de klacht af. Als u met de klachtafdoening van het college niet eens bent, kunt u een verzoekschrift indienen bij de Nationale Ombudsman.

  We zien een klacht als een kans om te leren. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en processen verbeteren.

  Klachten over jeugdhulp

  U en/of uw kind kunnen ook een klacht indienen als u niet tevreden bent over de gang van zaken rondom uw aanvraag Jeugdhulp. Dit is vastgelegd in de Klachtenregeling Jeugd. U of uw kind vindt bijvoorbeeld dat de jeugdprofessional u niet goed heeft geholpen, of dat de aanbieder van de zorg het niet goed heeft gedaan.

  U kunt voor het indienen van een klacht over jeugdhulp contact opnemen met de coördinator van CJG, mevrouw A. Harteveld. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 0167 – 54 11 31. U kunt met de coördinator CJG uw klacht bespreken. Als dit gesprek voor u niet voldoende is, leggen we u klacht voor aan de Klachtencommissie Jeugd. Deze commissie is onafhankelijk. Er zitten juristen, gedragsdeskundigen en jeugdartsen in die uw klacht vertrouwelijk in behandeling nemen. De commissie houdt een hoorzitting waar u uw klacht mondeling kunt toelichten. Hierna volgt een advies of een besluit op uw klacht.  

  De gemeente vindt het oordeel van de Klachtencommissie Jeugd belangrijk omdat zij met een onafhankelijke maar deskundige blik het handelen van de gemeente bekijkt. De uitkomsten van de klachtenprocedure worden dan ook door de gemeente zeer serieus genomen en als dat nodig is zal zij maatregelen nemen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het aanpassen van de procedures, het wijzen van de jeugdprofessionals op hun handelen of door in overleg te gaan met de jeugdzorgaanbieders. De Klachtencommissie Jeugd werkt overigens ook voor andere gemeenten in West-Brabant.

  Aanpak

  U kunt een klacht tegen de gemeente

  • mondeling, schriftelijk indienen of door het formulier in te vullen wat u hier rechtsbovenin ziet. Hiervoor heeft u wel DigiD nodig.
  • U geeft hierbij aan: uw naam en adres, een duidelijke omschrijving van uw klacht en de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft.
  • Een schriftelijke klacht moet ondertekend zijn.
  • Bij vragen kunt u contact opnemen met de klachtcoördinator via telefoonnummer 14 0167

  U kunt bij een klacht over Jeugdhulp

  • contact opnemen met de coördinator CJG, mevrouw A.Harteveld, telefoonnummer:0167 – 54 11 31.

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.