Monumentale boom aanmelden of kappen

Product informatie

  Inleiding

  U kunt een bijzondere boom aanmelden als monument. Wijzigingen aan of rondom een monumentale boom moet u melden. Voor het kappen of snoeien heeft u een omgevingsvergunning nodig. U regelt dit via het Omgevingsloket.

  Omschrijving

  Een boom of struik kan een monumentale status hebben. Bijvoorbeeld door de ouderdom, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving. Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument.

  Wijzigingen meldt u bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u de boom verkoopt aan een nieuwe eigenaar. Of als de omgeving van de boom gaat veranderen.

  U mag de boom niet zomaar kappen of stevig snoeien. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

  Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een monumentale boom. Zijn er schadelijke effecten te verwachten voor een Natura 2000 gebied? Dan geldt de uitgebreide procedure.

  Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

  Is de boom waar het om gaat niet van u? Vraag dan de eigenaar om schriftelijke toestemming.

  Voorwaarden

  Deze wijzigingen moet u aan de gemeente melden:

  • U verkoopt de boom aan een nieuwe eigenaar.
  • De boom is omgevallen of op een andere manier vernietigd, zonder dat er een omgevingsvergunning voor het kappen was.
  • De boom heeft onderhoud nodig.
  • De boom geeft overlast.
  • U gaat de omgeving van de boom veranderen. Bijvoorbeeld door bouwactiviteiten, aanleg van bedrading of graven in de nabijheid.
  • De boom heeft schade opgelopen of is ziek.
  • De boom staat op het punt van omvallen of gaat bijna dood.

  De gemeente kan uw verzoek voor het kappen afwijzen als:

  • De boom geen hinder oplevert.
  • De boom bijzonder is voor een straat of buurt.
  • De boom onderdeel is van een rij bij elkaar horende bomen.

  Termijn

  Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

  Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning aan voor het kappen of snoeien van een monumentale boom:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder andere door:
   • of u heeft overlegd met belanghebbenden en wat u met de uitkomst heeft gedaan
   • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
   • hoe groot de boom is
   • waar de boom staat (adres)
   • waarom de boom gekapt of gesnoeid moet worden
   • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

  Zo meldt u een monumentale boom aan of geeft u een wijziging door:

  • Neem contact op met de gemeente
  • U geeft onder andere door:
   • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
   • hoe groot de boom is
   • waar de boom staat (adres)
   • bij een wijziging: wat er met boom aan de hand is of wat er in de omgeving van de boom verandert

  Bezwaar en beroep

  Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

  Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie