Omgevingsvergunning bouwen aanvragen (technische eisen)

Product informatie

  Inleiding

  Als u gaat bouwen of verbouwen, dan moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen. Zo kan de gemeente controleren of uw bouwwerk technisch goed genoeg is.

  Omschrijving

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden.
  2. omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure.
  3. omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:
   • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
   • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
   • bij een Rijksmonument. Meer hierover vindt u bij 'Monument, vergunning'
   • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid

  Als u een omgevingsvergunning bouwen aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

  Voorwaarden

  Welke technische eisen voor uw bouwwerk precies gelden, hangt af van het soort bouwwerk. Zo gelden voor een appartementencomplex andere eisen dan voor een sporthal.

  De gemeente controleert uw bouwwerk bijvoorbeeld op:

  • veiligheid (het bouwwerk is stevig genoeg en brandveilig)
  • gezondheid (er is bijvoorbeeld genoeg verse lucht of niet te veel geluid)
  • duurzaamheid (het bouwwerk is bijvoorbeeld energiezuinig genoeg)
  • toegankelijkheid (het bouwwerk is bijvoorbeeld toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking)

  Kosten

  U betaalt een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten.

  Let op

  Heeft u vóór 1 januari 2024 een aanvraag ingediend, dan gelden voor u andere regels. 

  Termijn

  Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u gaat bouwen.

  De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over u vergunningaanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U mag pas met bouwen beginnen als de vergunning is verleend.

  Aanpak

  Op de volgende manier doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket 
  • Log in met:
   • DigiD (voor uzelf)
   • eHerkenning (voor een bedrijf)
  • Doe de vergunningcheck. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.

  Bezwaar en beroep

  Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure. 

  Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Ook kunt u bezwaar maken tegen omgevingsvergunning die aan een ander is verleend, als u daarbij belang heeft. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.