Principe verzoek

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een complex of groot (bouw)plan waarvan u weet dat het niet voldoet aan het omgevingsplan en wilt u weten of toch medewerking aan uw plan mogelijk is?

  U kunt een principeverzoek indienen.

  Omschrijving

  De gemeente toetst de wenselijkheid van uw plan. Hierbij wordt getoetst of uw plan voldoet aan de beleidskaders. Het resultaat is een reactie dat in principe geen medewerking wordt verleend of dat in principe de bereidheid bestaat is om medewerking te verlenen en onder welke voorwaarde.

  Het principeverzoek is voornamelijk bedoeld voor complexe of grote (bouw)plannen, in ieder geval wanneer een planologische procedure moet worden doorlopen.

  Voor kleinere of reguliere (bouw)plannen kunt u de formulier vooraanvraag omgevingsvergunning gebruiken.

  Voorwaarden

  De gemeente controleert uw project past binnen het beleid en regels (Omgevingswet) en daarmee of uw plannen wenselijk zijn.

  Kosten

  De kosten voor een principe verzoek zijn afhankelijk van de in te winnen adviezen. 

  Termijn

  De termijn van behandeling is afhankelijk van de complexiteit van uw plan.

  Aanpak

  Download het formulier en vul dit volledig in.

  Stuur het formulier met de bijlagen naar info@gemeente-steenbergen.nl .

  U mag het formulier ook per post opsturen of in het gemeentehuis afgeven. De voorkeur heeft het dat u het principeverzoek mailt.

  We werken zoveel mogelijk digitaal.

  Bezwaar en beroep

  Een principeverzoek is geen formeel besluit. U kunt dus ook geen bezwaar maken tegen de uitkomst hiervan.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie