Reclame aanbrengen aan pand

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u reclame aan uw pand aanbrengen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Binnen de gemeente Steenbergen geldt geen vergunningplicht voor het maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak in de vorm van een opschrift, aankondiging of afbeelding. Desondanks kan het zo zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de activiteit bouwen voor het plaatsen van de reclame-uiting. Een reclameobject kan, als bouwwerk zijnde, door zijn omvang en constructie volgens de Wabo namelijk vergunningplichtig zijn. Uw reclame-uiting wordt dan getoetst aan de bestemmingsplanvoorschriften. Daarnaast toetst de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstand) de reclameuiting aan het welstandbeleid en het ter plaatse geldende beeldkwaliteitplan.

  U heeft GEEN omgevingsvergunning activiteit bouwen nodig voor de volgende reclame-uitingen:

  • losse plakletters op ruiten;
  • huisnummering aan gevels;
  • aanbrengen van affiches e.d. op eigen ruimten;
  • vervanging van reclameteksten in een bestaande constructie waarvoor in het verleden al een omgevingsvergunning verleend is (bijvoorbeeld een gevelbak).

  U heeft WEL een omgevingsvergunning activiteit bouwen nodig voor de volgende reclame-uitingen:

  • (licht)bak(ken) met reclame plat tegen de gevel;
  • uitsteekbak(ken) met reclame;
  • vlaggen (incl. vlaggenstokhouders) met reclame;
  • reclamezuil(en);
  • reclametekst (d.m.v. losse letters) direct bevestigd aan de gevel;
  • billboards en abri’s met reclame;
  • reclameframe(s)/borden geschroefd aan de gevel.

  Indien het pand een monument betreft dan is er altijd een omgevingsvergunning activiteit handelen met gevolgen voor beschermde monumenten nodig. Dit geldt voor alle vormen van reclame-uitingen, ook de vormen waarvoor geen omgevingsvergunning activiteit bouwen nodig is.

  Soms moet u over een reclameobject belasting betalen. Of u reclamebelasting dient te betalen, is afhankelijk van de locatie van uw onroerende zaak. Dit is te vinden op de kaart die als bijlage bij de Verordening reclamebelasting 2021 is gevoegd.

  Voorwaarden

  U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor het aanbrengen van reclame als:

  • u handelsreclame wilt plaatsen
  • de reclame na plaatsing te zien is vanaf openbaar gebied, zoals een weg of de stoep

  Kosten

  Voor het behandelen van een aanvraag worden kosten gerekend. De kosten zijn afhankelijk van de soort toestemming die u nodig heeft met een minimum bedrag van € 109,-

  (tarief 2022)

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Indien uw pand een rijksmonument is kan dat, afhankelijk van de totale ingreep op het pand, 26 weken zijn. Deze termijn mag eenmaal met 6 weken verlengd worden.

  Aanpak

  Om reclame te mogen plaatsen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bij de aanvraag geeft u door:

  • waarom u reclame wilt plaatsen
  • om welk soort reclameobject het gaat
  • hoe groot het reclameobject is (d.m.v. van maatvoering op tekeningen en/of foto’s)
  • waar u de reclame wilt plaatsen

   

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.