Beroepschrift indienen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over een bezwaar dat u gemaakt heeft? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit is meestal bij de rechtbank.

  Omschrijving

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. U bent niet verplicht een advocaat in de arm te nemen. Het mag wel.

  U kunt iemand namens u een beroepschrift in laten sturen. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Stuur wel uw schriftelijke machtiging mee met het beroepschrift. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw beroepsschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen. Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is rechtsgeldig. Als u wilt dat het bestuursorgaan de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk opschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaar of het beroep nog in behandeling is.

  Het beroepschrift mag u in een vreemde taal schrijven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.

  Kosten

  Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

  Termijn

  Uw beroepschrift moet binnen 6 weken zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum op de gemeentelijke beslissing op uw bezwaarschrift.

  Aanpak

  In het beroepschrift moet staan:

  • uw naam en adres de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan)
  • de reden waarom u in beroep gaat
  • uw handtekening

  U kunt iemand namens u een beroepschrift in laten dienen. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Stuur wel uw schriftelijke machtiging mee met het beroepschrift.

  Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw beroepsschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

  Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is rechtsgeldig. Als u wilt dat het bestuursorgaan de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk opschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaar of het beroep nog in behandeling is.

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechter waar u in hoger beroep kunt gaan.

  Adressen

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Postbus 900006

  4800 PA Breda

  088 36 11 555

  088 36 102 76

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie