Beroepschrift indienen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit is meestal bij de rechtbank.

  Omschrijving

  Het bestuursorgaan van de gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Dit zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel.

  U kunt iemand namens u een beroepschrift in laten dienen. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Stuur wel uw schriftelijke machtiging mee met het beroepschrift. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw beroepsschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen. Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat het bestuursorgaan de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk opschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

  Het beroepschrift mag u in een vreemde taal schrijven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.

   

   

  Aanpak

  De voorwaarden voor het indienen van een beroepschrift zijn:

  • U bent het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente of
  • U bent het niet eens met een besluit van de gemeente en u had eerder al een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. Hierbij gaat het meestal om meer ingewikkelde besluiten over vergunningen. Bijvoorbeeld sommige omgevingsvergunningen voor een rijksmonument.

  Kosten

  Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

  Termijn

  Uw beroepschrift moet binnen 6 weken zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum op de gemeentelijke beslissing op uw bezwaarschrift.

  Meenemen

  Zo dient u een beroepschrift in:

  • U neemt contact op met de beroepsinstantie, meestal de rechtbank.
  • Vermeld in uw beroepschrift:
   • uw naam en adres
   • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
   • een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan)
   • de reden waarom u in beroep gaat
   • uw handtekening

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechter waar u in hoger beroep kunt gaan.

  Adressen

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Postbus 900006

  4800 PA Breda

  088 36 11 555

  088 36 102 76

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie