Bezwaarschrift indienen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u het niet eens bent  met een besluit van de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. De bezwaarprocedure is voor verschillende besluiten van toepassing, zoals vergunningen, subsidiebeschikkingen, handhavingsbesluiten, verkeersbesluiten en besluiten in het kader van de WMO en de Jeugdwet. Voor enkele besluiten geldt een andere procedure;

  • Belastingaangelegenheden (ook leges en heffingen) en besluiten in het kader van de WOZ.

   Nadere informatie omtrent de WOZ kunt u vinden in het WOZ-loket.

  • Besluiten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD). Nadere informatie kunt u vinden op de website van de ISD
  • Besluiten van de leerplichtambtenaar in het kader van de Leerplichtwet.

  Bezwaarschrift

  U moet duidelijk vermelden dat het een bezwaarschrift betreft en tegen welk besluit het bezwaarschrift gericht is. Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en is voorzien van een dagtekening. Verder omschrijft u de redenen van uw bezwaren. U kunt het bezwaarschrift ook via internet indienen door het formulier 'bezwaarschrift indienen' in te vullen. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode. Meer informatie over digitaal aanvragen

   

  Aanpak

   

   

  Kosten

  Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. U kunt zich laten bijstaan door een gemachtigde of een deskundige. De kosten zijn voor uw eigen rekening. Wanneer het besluit niet in stand kan blijven vanwege bijvoorbeeld een fout van de gmeente, kunt u voor vergoeding van de proceskosten in aanmerking komen (voor zover het de kosten van een professionele gemachtigde betreft). Dit moet u wel aangeven in het bezwaarschrift.

  Termijn

  Termijn bezwaar

  U heeft 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn begint te lopen op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. In de meeste gevallen maakt de gemeente het besluit bekend door het besluit toe te zenden aan de aanvrager. Andere besluiten maakt de gemeente bekend via het elektronisch Gemeenteblad of de Staatscourant. Deze bekendmakingen kunt u zien op: www.overheid.nl.

  Termijn beslissing op bezwaar

  De gemeente moet binnen 12 weken na afloop van de bezwarentermijn een beslissing op het bezwaarschrift nemen. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

   

  Contact

  Vragen

  Wanneer u nog vragen heeft over het indienen van een bezwaarschrift of over de stand van zaken van uw ingediende bezwaarschrift, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer 14 0167.

  Meenemen

  Tegen de beslissing op bezwaar van de gemeente kunt u binnen zes weken na de verzenddatum beroep indienen bij de bestuursrechter.

  U kunt voor de hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften uw reactie op papier zetten en meenemen naar de hoorzitting.

  Bezwaar en beroep

  Procedure

  Ontvangstbevestiging

  Na ontvangst van het bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging. De medewerker kan contact met u opnemen over uw bezwaarschrift. De medewerker kan het besluit uitleggen. Ook kan de medewerker met u en eventueel overige partijen kijken of er een oplossing mogelijk is die tot tevredenheid leidt.

  Dossier ter inzage

  Ongeveer 3 weken voor de hoorzitting ontvangt u een uitnodiging voor de hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften. U ontvangt voor de hoorzitting ook het verweerschrift van de gemeente. Het dossier ligt 10 dagen voor de hoorzitting ter inzage voor belanghebbenden. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de secretaris van de Commissie Bezwaarschriften.

  Hoorzitting

  Het horen gebeurt door een onafhankelijke adviescommissie. De leden van deze commissie zijn niet werkzaam bij de gemeente Steenbergen en hebben geen binding met de gemeente Steenbergen. De hoorzitting is in de meeste gevallen openbaar. De secretaris van de bezwarencommissie ondersteunt de commissie bij haar werkzaamheden. De commissie heeft eenmaal per maand op woensdagochtend een hoorzitting in het gemeentehuis. De hoorzitting duurt 30 minuten. Bij de hoorzitting zijn twee commissieleden, de voorzitter en de secretaris aanwezig. De secretaris maakt een verslag van de hoorzitting. De vertegenwoordiger van de gemeente is aanwezig om het besluit toe te lichten. Tijdens de hoorzitting mag u als eerste uw bezwaar toelichten. Vervolgens mag de gemeente het besluit toelichten. Daarna zullen de commissieleden nog enkele vragen aan u en het bestuursorgaan stellen. Tenslotte krijgen u en de gemeente nogmaals de gelegenheid om te reageren.

  Advies Commissie

  Na de hoorzitting zal de commissie advies uitbrengen over het bezwaarschrift aan de gemeente dat het bestreden besluit heeft genomen. Vervolgens is het aan de gemeente om een beslissing op het bezwaar te nemen. De termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar bedraagt 12 weken. Deze termijn kan de gemeente nog eenmaal verlengen met 6 weken.

  Gemachtigde

  Iemand anders kan namens u een bezwaarschrift indienen. Als dit geen advocaat is, heeft deze persoon een bewijs nodig dat hij of zij hiervoor door u gemachtigd is. U moet dus schriftelijk verklaren dat u specifiek deze persoon machtigt. Dat betekent dat in het vervolg alle correspondentie en contacten via de gemachtigde zal verlopen.

  Voorlopige voorziening

  Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens bent. Dat betekent dat het besluit in werking blijft. Om te voorkomen dat er een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u in een spoedprocedure aan de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen om de werking van het besluit te schorsen. Hier zijn kosten aan verbonden.

  U kunt een verzoek om een voorlopige voorzieningen in deze fase alleen indienen, als u een bezwaarschrift heeft ingediend. U moet het verzoek schriftelijk indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant en u moet uw naam en het adres vermelden. Verder moet u bij het verzoekschrift een afschrift van het besluit, waarmee u het niet eens bent, toevoegen.

   

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie