Bezwaarschrift indienen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

  Omschrijving

  U bent het niet eens met een besluit van een bestuursorgaan van de gemeente. Dit zijn besluiten van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De bezwaarprocedure is voor verschillende besluiten van toepassing, zoals vergunningen, subsidiebeschikkingen, handhavingsbesluiten, verkeersbesluiten en besluiten in het kader van de WMO en de Jeugdwet. Voor enkele besluiten geldt een andere procedure

  • Belastingaangelegenheden (ook leges en heffingen) en besluiten in het kader van de WOZ.

   Nadere informatie omtrent de WOZ kunt u vinden in het WOZ-loket.

  • Besluiten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD). Nadere informatie kunt u vinden op de website van de ISD
  • Besluiten van de leerplichtambtenaar in het kader van de Leerplichtwet.

  Bezwaarschrift

  U moet duidelijk vermelden dat het een bezwaarschrift betreft en tegen welk besluit het bezwaarschrift gericht is. Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en is voorzien van een dagtekening. Verder omschrijft u de redenen van uw bezwaren. Het bezwaarschrift stuurt u naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft ondertekend. U kunt het bezwaarschrift ook via internet indienen door het formulier 'bezwaarschrift indienen' in te vullen. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode. Meer informatie over digitaal aanvragen

   

  Aanpak

  Algemene wet bestuursrecht

  De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

  • De beslissing is schriftelijk.
  • De beslissing is van een bestuursorgaan van de gemeente.
  • U heeft een direct belang bij de beslissing.

   

  Kosten

  Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. U kunt zich laten bijstaan door een gemachtigde of een deskundige. De kosten zijn voor uw eigen rekening. Wanneer het besluit niet in stand kan blijven vanwege een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid, kunt u voor vergoeding van de proceskosten in aanmerking komen (voor zover het de kosten van een professionele gemachtigde betreft). Hier moet u bij het bezwaarschrift om verzoeken.

  Termijn

  Termijn bezwaar

  U heeft 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn begint te lopen op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. In de meeste gevallen maakt het bestuursorgaan het besluit bekend door het besluit toe te zenden aan de aanvrager. Andere besluiten maakt het bestuursorgaan bekend via het elektronisch Gemeenteblad of de Staatscourant. Deze bekendmakingen kunt u zien op: www.overheid.nl.

  Termijn beslissing op bezwaar

  Het bestuursorgaan moet binnen 12 weken een beslissing op het bezwaarschrift nemen. Deze termijn kan het bestuursorgaan eenmaal verlengen met 6 weken.

   

  Contact

  U kunt het bezwaarschrift schriftelijk indienen. U kunt het bezwaarschrift ook direct via internet indienen door het formulier 'bezwaarschrift indienen' in te vullen.

  Voor het indienen van eenbezwaarschrift via deze website moet u in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode. Meer informatie over digitaal aanvragen.

  Vragen

  Wanneer u nog vragen heeft over het indienen van een bezwaarschrift of over de stand van zaken van uw ingediende bezwaarschrift, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer 14 0167.

  Meenemen

  Een bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen. Dit noemen we de ontvankelijkheid. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

  • ondertekening;
  • naam en adres bezwaarmaker;
  • dagtekening;
  • omschrijving, kenmerk en datum van het besluit waartegen uw bezwaar gericht is;
  • de redenen waarom u bezwaar maakt (gronden van het bezwaar).

  Daarnaast moet u het bezwaarschrift binnen de bezwaartermijn van 6 weken indienen. U moet ook belanghebbende zijn bij het besluit. U kunt het sjabloon gebruiken te vinden onder het tabblad formulieren. Hierop kunt u alle gegevens invullen of u kunt een brief opstellen waarin alle verplichte gegevens opgenomen zijn. Als het bezwaarschrift niet compleet is of te laat is ingediend, krijgt u nog de gelegenheid om uw bezwaarschrift aan te vullen of aan te tonen dat u een goede reden heeft waarom het bezwaar te laat is ingediend. Als het bezwaarschrift niet tijdig is aangevuld of er is geen gegronde reden voor het te laat indienen, dan zal het bestuursorgaan uw bezwaarschrift niet behandelen. Als het bezwaarschrift in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet de indiener zelf zorgen voor de vertaling.

  Bezwaar en beroep

  Procedure

  Ontvangstbevestiging

  Na ontvangst van het bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging. De behandelend ambtenaar kan contact met u opnemen over uw bezwaarschrift. De ambtenaar kan het besluit uitleggen. Ook kan de ambtenaar met u en eventueel overige partijen kijken of er een oplossing mogelijk is die tot tevredenheid leidt.

  Dossier ter inzage

  Ongeveer 3 weken voor de hoorzitting ontvangt u een uitnodiging voor de hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften. U ontvangt voor de hoorzitting ook het verweerschrift van het bestuursorgaan. Het dossier ligt 10 dagen voor de hoorzitting ter inzage voor belanghebbenden. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de secretaris van de Commissie Bezwaarschriften. 

  Hoorzitting

  Het horen gebeurt door een onafhankelijke adviescommissie. De leden van deze commissie zijn niet werkzaam bij de gemeente Steenbergen en hebben geen binding met de gemeente Steenbergen. De hoorzitting is in de meeste gevallen openbaar. De secretaris van de bezwarencommissie ondersteunt de commissie bij haar werkzaamheden. De commissie heeft eenmaal per maand op woensdagochtend een hoorzitting in het gemeentehuis. De hoorzitting duurt 30 minuten. Bij de hoorzitting zijn twee commissieleden, de voorzitter en de secretaris aanwezig. De secretaris maakt een verslag van de hoorzitting. De vertegenwoordiger van het bestuursorgaan is aanwezig om het besluit toe te lichten. Tijdens de hoorzitting mag u als eerste uw bezwaar toelichten. Vervolgens mag het bestuursorgaan het besluit toelichten. Daarna zullen de commissieleden nog enkele vragen aan u en het bestuursorgaan stellen. Tenslotte krijgen u en het bestuursorgaan nogmaals de gelegenheid om te reageren. 

  Advies commissie

  Na de hoorzitting zal de commissie advies uitbrengen over het bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. Vervolgens is het aan het desbetreffende bestuursorgaan om een beslissing op bezwaar te nemen. De termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar bedraagt 12 weken. Deze termijn kan het bestuursorgaan nog eenmaal verlengen met 6 weken. 

  Gemachtigde

  Iemand anders kan namens u een bezwaarschrift indienen. Als dit geen advocaat is, heeft deze persoon een bewijs nodig dat hij of zij hiervoor door u gemachtigd is. U moet dus schriftelijk verklaren dat u specifiek deze persoon machtigt. Dat betekent dat in het vervolg alle correspondentie en contacten via de gemachtigde zal verlopen. 

  Voorlopige voorziening

  Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens bent. Dat betekent dat het besluit in werking blijft. Om te voorkomen dat er een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u in een spoedprocedure aan de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen om de werking van het besluit te schorsen. Hier zijn kosten aan verbonden.

  U kunt een verzoek om een voorlopige voorzieningen in deze fase alleen indienen, als u een bezwaarschrift heeft ingediend. U moet het verzoek schriftelijk indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant en u moet uw naam en het adres vermelden. Verder moet u bij het verzoekschrift een afschrift van het besluit, waarmee u het niet eens bent, toevoegen.

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie