Bezwaarschrift indienen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. De bezwaarprocedure is voor verschillende besluiten van toepassing, bijvoorbeeld:

  • vergunningen
  • subsidiebeschikkingen
  • handhavingsbesluiten
  • verkeersbesluiten
  • besluiten in het kader van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet

  Voor enkele besluiten geldt een andere procedure: 

  • Belastingaangelegenheden (ook leges en heffingen) en besluiten in het kader van de WOZ (Waardering Onroerende Zaken).

   Meer informatie over de WOZ kunt u vinden in het WOZ-loket.

  • Besluiten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD). Meer informatie kunt u vinden op de website van de ISD
  • Besluiten van de leerplichtambtenaar in het kader van de Leerplichtwet.

  Voorwaarden

  U moet duidelijk vermelden dat het een bezwaarschrift betreft en tegen welk besluit het bezwaarschrift gericht is. Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en is voorzien van een dagtekening. Verder omschrijft u de redenen van uw bezwaren. U kunt het bezwaarschrift ook via internet indienen door het formulier 'bezwaarschrift indienen' in te vullen. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode. Meer informatie over digitaal aanvragen

  Kosten

  Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. U kunt zich laten bijstaan door een gemachtigde of een deskundige. De kosten zijn voor uw eigen rekening. Wanneer het besluit niet in stand kan blijven vanwege bijvoorbeeld een fout van de gemeente, kunt u voor vergoeding van de proceskosten in aanmerking komen (voor zover het de kosten van een professionele gemachtigde betreft). Dit moet u wel aangeven in het bezwaarschrift.

  Termijn

  Termijn bezwaar

  U heeft 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn begint te lopen op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. In de meeste gevallen maakt de gemeente het besluit bekend door het besluit toe te zenden aan de aanvrager. Andere besluiten maakt de gemeente bekend via het elektronisch Gemeenteblad of de Staatscourant. Deze bekendmakingen kunt u zien op: www.overheid.nl.

  Termijn beslissing op bezwaar

  De gemeente moet binnen 12 weken na afloop van de bezwarentermijn een beslissing op het bezwaarschrift nemen. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

  Contact

  Vragen

  Wanneer u nog vragen heeft over het aanleveren van een bezwaarschrift of over de stand van zaken van uw aangeleverde bezwaarschrift, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer 14 0167.

  Aanpak

  Procedure

  Ontvangstbevestiging

  Na ontvangst van het bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging. De medewerker kan contact met u opnemen over uw bezwaarschrift. De medewerker kan het besluit uitleggen. Ook kan de medewerker met u en eventueel overige partijen kijken of er een oplossing mogelijk is die tot uw tevredenheid leidt.

  Dossier ter inzage

  Ongeveer 3 weken voor de hoorzitting ontvangt u een uitnodiging voor de hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften. U ontvangt voor de hoorzitting ook het verweerschrift van de gemeente. Het dossier ligt 10 dagen voor de hoorzitting ter inzage voor belanghebbenden. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de secretaris van de Commissie Bezwaarschriften.

  Hoorzitting

  Het horen gebeurt door een onafhankelijke adviescommissie. De leden van deze commissie zijn niet werkzaam bij de gemeente Steenbergen en hebben geen connectie met de gemeente Steenbergen. De hoorzitting is in de meeste gevallen openbaar. De secretaris van de bezwarencommissie ondersteunt de commissie bij haar werkzaamheden. De commissie heeft eenmaal per maand op woensdagochtend een hoorzitting in het gemeentehuis. De hoorzitting duurt 30 minuten. Bij de hoorzitting zijn twee commissieleden, de voorzitter en de secretaris aanwezig. De secretaris maakt een verslag van de hoorzitting. De vertegenwoordiger van de gemeente is aanwezig om het besluit toe te lichten. Tijdens de hoorzitting mag u als eerste uw bezwaar toelichten. Vervolgens mag de gemeente het besluit toelichten. Daarna zullen de commissieleden nog enkele vragen aan u en het bestuursorgaan stellen. Tenslotte krijgen u en de gemeente nogmaals de gelegenheid om te reageren.

  Advies Commissie

  Na de hoorzitting zal de commissie advies uitbrengen over het bezwaarschrift. Dit doet de commissie aan de gemeente dat het bestreden besluit heeft genomen. Vervolgens is het aan de gemeente om een beslissing op het bezwaar te nemen. De termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar bedraagt 12 weken. Deze termijn kan de gemeente nog eenmaal verlengen met 6 weken.

  Gemachtigde

  Iemand anders kan namens u een bezwaarschrift indienen. Als dit geen advocaat is, heeft deze persoon een bewijs nodig dat hij of zij hiervoor door u gemachtigd is. U moet dus schriftelijk verklaren dat u specifiek deze persoon machtigt. Dat betekent dat in het vervolg alle correspondentie en contacten via de gemachtigde zal verlopen.

  Voorlopige voorziening

  Een bezwaarschrift stelt de werking van het besluit niet uit. Dat betekent dat het besluit in werking blijft. Om te voorkomen dat er een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u in een spoedprocedure aan de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen om de werking van het besluit te uit te stellen. Hier zijn kosten aan verbonden.

  U kunt een verzoek om een voorlopige voorzieningen in deze fase alleen indienen, als u een bezwaarschrift heeft ingediend. U moet het verzoek schriftelijk indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant en u moet uw naam en het adres vermelden. Verder moet u bij het verzoekschrift een afschrift van het besluit toevoegen.

  Bezwaar en beroep

  Tegen de beslissing op bezwaar van de gemeente kunt u binnen zes weken na de verzenddatum beroep indienen bij de bestuursrechter.

  U kunt voor de hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften uw reactie op papier zetten en meenemen naar de hoorzitting.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie