Gebouw of woning slopen

Product informatie

  Omschrijving

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

  Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. Zo heeft u bij het slopen van een monument meestal een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

  Soms moet u eerst een ontheffing bij de provincie aanvragen. Die is nodig als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten zoals vleermuizen die verborgen zitten in spouwmuren.

  Soms is er een sloopvergunning nodig wanneer dat in het bestemmingsplan staat. 

  Aanpak

  U bent verplicht de melding te doen, als u:

  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • asbest gaat verwijderen

  Heeft u minder afval en is er geen asbest aanwezig? U hoeft geen melding te doen.

  Kosten

  Voor het behandeling van een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit worden geen kosten gerekend.

  Contact

  U doet de melding via het Omgevingsloket online.

  Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

  U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.

  Meenemen

  Om een sloopmelding te doen, geeft u door:

  • uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • de naam en het adres van degene die gaat slopen
  • wanneer en hoe laat u precies gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • welk materiaal vrijkomt bij de sloop
  • hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop
  • een tekening van wat u gaat slopen

  Verder heeft u misschien nodig:

  • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau
  • onderzoeksrapport gevaarlijk afval
  • sloopveiligheidsplan
  • akoestisch onderzoek
  • trillingenonderzoek

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie