Gebouw of woning slopen

Product informatie

  Inleiding

  Als u gaat slopen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket.

  Omschrijving

  Als u een gebouw of woning gaat slopen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zo wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

  Meestal moet u ook een sloopmelding doen. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen.

  Gaat het om een monument? Dan gelden er extra voorwaarden.

  Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten, dan moet u een ontheffing bij de provincie aanvragen.

  Soms is er een sloopvergunning nodig wanneer dat in het bestemmingsplan staat. 

  Voorwaarden

  U doet een sloopmelding als:

  • u meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • u asbest gaat verwijderen

  Kosten

  Voor het behandeling van een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit worden geen kosten gerekend. De kosten voor het in behandeling nemen van een sloopaanvraag op basis van het bestemmingsplan, bedraagt in 2024: € 485,00.

  Let op

  Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 6 maanden over uw vergunningaanvraag. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

  Doe een sloopmelding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.

  Aanpak

  Neem contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan en doet u sloopmelding:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen en eventueel een sloopmelding doen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning

  Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? U kunt de vergunning voor bouwen tegelijk aanvragen met de vergunning voor slopen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.