Gebouw of woning slopen

Product informatie

  Omschrijving

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

  Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. Zo heeft u bij het slopen van een monument meestal een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

  Soms moet u eerst een ontheffing bij de provincie aanvragen. Die is nodig als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten zoals vleermuizen die verborgen zitten in spouwmuren.

  Soms is er een sloopvergunning nodig wanneer dat in het bestemmingsplan staat. 

  Aanpak

  U bent verplicht de melding te doen, als u:

  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • asbest gaat verwijderen

  Heeft u minder afval en is er geen asbest aanwezig? U hoeft geen melding te doen.

  Kosten

  Voor het behandeling van een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit worden geen kosten gerekend.

  Contact

  U doet de melding via het Omgevingsloket online.

  Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

  U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.

  Meenemen

  Om een sloopmelding te doen, geeft u door:

  • uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • de naam en het adres van degene die gaat slopen
  • wanneer en hoe laat u precies gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • welk materiaal vrijkomt bij de sloop
  • hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop
  • een tekening van wat u gaat slopen

  Verder heeft u misschien nodig:

  • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau
  • onderzoeksrapport gevaarlijk afval
  • sloopveiligheidsplan
  • akoestisch onderzoek
  • trillingenonderzoek

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie