Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren

Product informatie

  Inleiding

  Als u werkzaamheden wilt doen in een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

  Omschrijving

  U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een weg aanleggen
  • een sloot graven of dempen
  • een boom planten of kappen
  • grond ophogen of afgraven

  Het gebied heeft een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde. U heeft dan een omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

  Wilt u grond ophogen of afgraven? Mogelijk moet u daar ook een melding voor doen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor de omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren zijn onder andere:

  • de werkzaamheden moeten passen in het bestemmingsplan
  • het mag niet om een monument gaan

   

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor het aanleggen, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden of planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente eerst bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

  Kosten

  De kosten voor het behandelen van een aanvraag zijn €492,- (tarief 2024).

  Afhankelijk van de onderzoeken die nodig zijn, wordt dit bedrag verhoogt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een archeologisch onderzoek nodig is.

  Let op

  Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

  Termijn

  Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

  Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

  Aanpak

  Neem contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het aanleggen aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder andere door:
   • de materialen die u gaat gebruiken
   • hoeveel grond u gaat verplaatsen
   • welke obstakels in de weg staan (zoals bomen of verkeersborden)

  eventueel: een rapport over de archeologische waarde van het terrein

  Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

  • Kadastrale situatietekening (schaal 1 : 1000) in tweevoud.

  Bezwaar en beroep

  Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

  Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.