Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren

Product informatie

  Omschrijving

  U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een weg aanleggen
  • een sloot graven of dempen
  • een boom planten of kappen
  • grond ophogen of afgraven

  Het gebied heeft een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde. U heeft dan een omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

  Wilt u grond ophogen of afgraven? Mogelijk moet u daar ook een melding voor doen.

   

  Aanpak

  De voorwaarden voor de omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren zijn onder andere:

  • de werkzaamheden moeten passen in het bestemmingsplan
  • het mag niet om een monument gaan

   

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor het aanleggen, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden of planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente eerst bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

   

  Kosten

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

  De kosten (2019) van een vergunning zijn afhankelijk van de uit te voeren (archeologische) onderzoeken (met een minimum van € 436,00).

  Termijn

  De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

  Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

  Contact

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

  Meenemen

  Om een vergunning aan te vragen, heeft u nodig:

  • een plattegrond met maatvoeringen
  • een omgevingsschets
  • een beschrijving van het werk
  • een beschrijving van de bijzonderheden (zoals mogelijke vervuiling en overlast voor omwonenden)
  • Kadastrale situatietekening (schaal 1 : 1000) in tweevoud.

  Bezwaar en beroep

  Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

  Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.