Afvalstoffenheffing betalen

Product informatie

  Inleiding

  U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

  Omschrijving

   

   

  De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U moet de afvalstoffenheffing ook betalen als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

  Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

  Onze afvalstoffenheffing is gebaseerd op basis van één of meerpersoonshuishoudens. Voor de vaststelling van de gezinssamenstelling hanteren we als peildatum 1 januari 2019. Bij een verhuizing hanteren we het moment van inschrijving in het GBA (gemeentelijke basisadministratie).

  Mijn afvalstoffenheffing is gestegen. Hoe komt dat?

  Voorgaande jaren was de aanslag gebaseerd op de grootte van de containers die bij uw woning stonden. Pakket 2 (met twee kleine containers van 140 liter) was eigenlijk alleen bedoeld voor eenpersoonshuishoudens. Als mensen erom vroegen, stonden wij dit pakket toch toe voor meerpersoonshuishoudens. Zij betaalden hiervoor het lage tarief (in 2018 € 254,--).

  Nu we overgestapt zijn naar "omgekeerd inzamelen", brengt u het restafval weg. U heeft geen restafvalcontainer meer, waardoor we u niet kunnen laten betalen aan de hand van de grootte van deze container. Ook betaalt u niet per keer dat u uw restafval wegbrengt. Daarom hebben wij het tarief vanaf januari 2019 bepaald op hoe groot uw huishouden is. Hierbij kijken we naar het aantal personen in uw huishouden op 1 januari 2019. Er is dit jaar dus alleen een tarief voor een één- of een meerpersoonshuishouden. Wat voor containers er bij de woning staan maakt niet meer uit. Deze wijziging heeft als gevolg dat de meerpersoonshuishoudens die voorheen pakket 2 (en ook pakket 3) hadden, nu meer moeten betalen.

  Ik scheid mijn afval beter, toch is mijn aanslag niet lager. Hoe kan dat?

  Dit heeft verschillende redenen. Zo zijn aanbestedingen door de groeiende economie duurder uitgevallen, bijvoorbeeld van inzamelkosten en verwerkingskosten van sommige afvalstromen. We zien inderdaad dat inwoners het afval in Steenbergen beter scheiden. Hier zijn we heel blij mee, want anders was het tarief meer gestegen. Daarnaast kan het zo zijn dat u voorgaande jaren gebruik maakte van pakket 2 of 3 als meerpersoonshuishouden. Dit kan nu niet meer. Zie vraag en antwoord hierboven.

  Ter informatie: het geld dat u betaalt voor de afvalstoffenheffing, gebruiken we alleen om de kosten te dekken van de afvalinzameling en afvalverwerking. We mogen hier geen winst op maken. U betaalt dus niet meer geld dan wij hiervoor nodig hebben in 2019. Ook mogen wij dit geld niet gebruiken voor andere uitgaven die niets met afval te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van speeltuintjes.

  Bezwaar maken

  Bent u onterecht aangemerkt als eenpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden (dus klopt dit niet met uw situatie zoals op 01-01-2019)? Dan kunt u bezwaar maken. Tegen de hoogte van de aanslag kunt u helaas geen bezwaar maken. Dit tarief is vastgesteld door de gemeenteraad.

   

  Kosten

  Afvalstoffenheffing in 2019

  Eenpersoonshuishouding €267,00

  Keuze GFT 140 liter of GFT 240 liter

  Meerpersoonshuishouding €356,00

  Keuze GFT 140 liter of GFT 240 liter

   

  Meenemen

  De gemeente stuurt u ieder jaar een aanslag. U heeft dan 3 mogelijkheden om de aanslag te betalen;

  Betalingsmogelijkheden

  Deze aanslag kunt u op drie manieren betalen. U kiest zelf uit één van de volgende manieren:

  1. Automatische incasso

   Heeft u de gemeente gemachtigd het verschuldigde bedrag via automatische incasso te betalen? Dan schrijven wij de aanslag in maandelijkse termijnen af van uw rekening. We starten hiermee vanaf de eerste vervaldatum van de aanslag. Als u de gemeente al gemachtigd heeft, staat dit op uw aanslagbiljet. Heeft u nog geen machtiging aan de gemeente verstrekt, maar wilt u toch op deze manier betalen? Vraag dan een machtigingskaart aan bij de gemeente Steenbergen.

  2. In twee termijnen

   Op uw aanslag staan twee termijnen vermeld. Dit betekent dat u de aanslag in twee gelijke termijnen betaalt. Op de eerste vervaldatum betaalt u minimaal de helft van de aanslag. Vervolgens betaalt u uiterlijk op de volgende vervaldatum het restant van de aanslag.

  3. In één termijn

   U kunt er ook voor kiezen om het bedrag in één keer te betalen. Dan moet u het hele bedrag betalen vóór de eerste vervaldatum.

  Bezwaar en beroep

  Bezwaar maken?

  Bent u onterecht aangemerkt als eenpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden (dus klopt dit niet met uw situatie zoals op 01-01-2019)? Dan kunt u bezwaar maken. Tegen de hoogte van de aanslag kunt u helaas geen bezwaar maken. Dit tarief is vastgesteld door de gemeenteraad.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie