Afvalstoffenheffing betalen

Product informatie

  Inleiding

  U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

  Omschrijving

  De gemeente haalt minimaal één keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst.

  Bedrijven en winkels betalen deze heffing niet. Zij moeten zelf de inzameling van hun afval regelen.

  Onze afvalstoffenheffing is gebaseerd op basis van één of meerpersoonshuishoudens. Voor de vaststelling van de gezinssamenstelling hanteren we als peildatum 1 januari van het huidige jaar. Bij een verhuizing hanteren we het moment van inschrijving in het BRP (Basisregistratie Personen).

  Ik scheid mijn afval beter, toch is mijn aanslag niet lager. Hoe kan dat?

  Dit heeft verschillende redenen. Zo zijn inzamelkosten en verwerkingskosten van sommige afvalsoorten door de groeiende economie duurder geworden. We zien inderdaad dat inwoners het afval in Steenbergen beter scheiden. Hier zijn we heel blij mee. Anders was het tarief meer gestegen.

  Maakt de gemeente winst op mijn afvalstoffenheffing?

  Nee. Het geld dat u betaalt voor de afvalstoffenheffing, gebruiken we alleen om de kosten te dekken van de afvalinzameling en afvalverwerking. U betaalt dus niet meer geld dan wij hiervoor nodig hebben. Ook mogen wij dit geld niet gebruiken voor andere uitgaven die niets met afval te maken hebben.

  Bezwaar maken

  Bent u onterecht aangemerkt als eenpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden (dus klopt dit niet met uw situatie zoals op 1 januari van het huidige jaar)? Dan kunt u bezwaar maken. Tegen de hoogte van de aanslag kunt u helaas geen bezwaar maken. Dit tarief is vastgesteld door de gemeenteraad.

  Kosten

  Afvalstoffenheffing in 2024

  Eenpersoonshuishouding €308,00

  Keuze GFT 140 liter of GFT 240 liter

  Meerpersoonshuishouding €411,00

  Keuze GFT 140 liter of GFT 240 liter

  Nieuwe Saverafvalpas €15,00

   

   

  Aanpak

  Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag. Hierin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.

  Bezwaar en beroep

  Bezwaar maken?

  Bent u onterecht aangemerkt als eenpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden (dus klopt dit niet met uw situatie zoals op 1 januari van het huidige jaar)? Dan kunt u bezwaar maken. Tegen de hoogte van de aanslag kunt u helaas geen bezwaar maken. Dit tarief is vastgesteld door de gemeenteraad.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie