Op straat of aan de deur verkopen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u op straat of aan de deur verkopen? Kijk dan hieronder of u vergunning nodig heeft.

  Omschrijving

  Venten mag in de gemeente Steenbergen zonder vergunning, mits er gehouden wordt aan de nadere regels: 

  1. Het is uitsluitend toegestaan te venten met goederen dan wel het aanbieden van diensten op maandag tot en met zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur;
  2. Bij het aanbieden van goederen dan wel diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van een verkoop- of promotiewagen, mag tijdens het aanbieden van die diensten alleen op die plaatsen worden stilgestaan, waar dit de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt;
  3. Het langer dan 15 minuten op dezelfde plaats stilstaan is verboden;
  4. Het is niet toegestaan om ter aankondiging gebruik te maken van een claxon of een muziekdoos en of geluidsversterkende middelen;
  5. Het is verboden bovengenoemde diensten aan te bieden op of binnen een afstand van 100 meter van een plaats waar op dat moment een weekmarkt, kermis, een wielerronde of ander evenement wordt gehouden waarvoor door de burgemeester een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 is verleend;
  6. Aanbieders van goederen dan wel diensten dienen als zodanig in voldoende mate herkenbaar te zijn;
  7. Eventuele bevelen van de politie of een daartoe bevoegd persoon dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
  8. Aanbieders van goederen en diensten zijn verplicht aller redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat de gemeente Steenbergen dan wel derden, tengevolge van het aanbieden van de goederen dan wel diensten schade lijden;
  9. Aanbieders van goederen en diensten dienen in het bezit te zijn van een inschrijving van de Kamer van Koophandel;

  Als niet voldaan wordt aan één van deze voorwaarden neem dan contact op met de gemeente.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het verkopen op straat of aan de deur zijn onder andere:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U neemt een geldig identiteitsbewijs mee als u artikelen op straat of aan de deur verkoopt.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.