Op straat of aan de deur verkopen

Product informatie

  Omschrijving

  Venten mag in de gemeente Steenbergen zonder vergunning, mits er gehouden wordt aan de nadere regels: 

  1. Het is uitsluitend toegestaan te venten met goederen dan wel het aanbieden van diensten op maandag tot en met zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur;
  2. Bij het aanbieden van goederen dan wel diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van een verkoop- of promotiewagen, mag tijdens het aanbieden van die diensten alleen op die plaatsen worden stilgestaan, waar dit de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt;
  3. Het langer dan 15 minuten op dezelfde plaats stilstaan is verboden;
  4. Het is niet toegestaan om ter aankondiging gebruik te maken van een claxon of een muziekdoos en of geluidsversterkende middelen;
  5. Het is verboden bovengenoemde diensten aan te bieden op of binnen een afstand van 100 meter van een plaats waar op dat moment een weekmarkt, kermis, een wielerronde of ander evenement wordt gehouden waarvoor door de burgemeester een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 is verleend;
  6. Aanbieders van goederen dan wel diensten dienen als zodanig in voldoende mate herkenbaar te zijn;
  7. Eventuele bevelen van de politie of een daartoe bevoegd persoon dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
  8. Aanbieders van goederen en diensten zijn verplicht aller redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat de gemeente Steenbergen dan wel derden, tengevolge van het aanbieden van de goederen dan wel diensten schade lijden;
  9. Aanbieders van goederen en diensten dienen in het bezit te zijn van een inschrijving van de Kamer van Koophandel;

  Als niet voldaan wordt aan één van deze voorwaarden neem dan contact op met de gemeente.

   

  Aanpak

  De voorwaarden zijn onder andere:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

  Contact

  Vraag de gemeente om toestemming.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie