Een groot evenement organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente. Aanvraag evenementenvergunning

   

  Omschrijving

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. De evenementenvergunning is geregeld in de Algemene Plaatselijke verordening (APV). Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld een straatfeest of een barbecue.

  Er is sprake van een klein evenement als:

  • Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen*;
  • Het evenement vindt plaats tussen 09:00 uur en 23:00 uur;
  • Geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09:00 uur of na 23:00 uur. En op zondag voor 13:00 uur of na 23:00 uur;
  • Het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB (A) en 83 dB (c) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;
  • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en hulpdiensten;
  • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50m2 per object en zich hier minder dan 50 personen gelijktijdig in/op verblijven;
  • Er een organisator is; en
  • De organisator ten minste 14 dagen voorafgaand aan het evenement daarvan schriftelijk melding doen aan de burgemeester.
  • Het geen vechtsportwedstrijden of -gala’s betreft, waaronder in ieder geval wordt begrepen kooigevechten, kickboksevenementen, freefightevenementen en daarmee vergelijkbare activiteiten en al dan niet in wedstrijdverband georganiseerde evenementen waarbij de menselijke waardigheid in het geding is.
  • Het geen evenement betreft die vallen binnen de categorieën evenementen die door de burgemeester zijn aangewezen

  * Dit aantal heeft betrekking op het gehele evenement en niet per dag. Als het evenement meerdere dagen behelst is het evenement alleen als meldingsplichtig aan te merken als het totaal aantal aanwezigen van het evenement, verspreid over meerdere dagen, minder dan 250 is en aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

  Als niet is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden en er is sprake van een evenement, moet er een evenementenvergunning aangevraagd worden.

  Evenementenplatform Steenbergen

  Evenementenplatform Steenbergen speelt een coördinerende rol bij de opzet van evenementen in de gemeente Steenbergen. U kunt het Evenementenplatform Steenbergen om advies vragen bij de organisatie van uw evenement. De expertise van Evenementenplatform Steenbergen kan de kwaliteit van uw evenement verhogen, want samen met u wordt bekeken hoe u het maximale uit uw evenement haalt.

  Advies en informatie: info@evenementenplatformsteenbergen.nl

   

  Aanpak

  • Een melding van een klein evenement moet u uiterlijk doen 14 dagen voor het evenement indienen.
  • Voor een evenement die niet aan de voorwaarden van een klein evenement voldoen moet u uiterlijk 12 weken voor het evenement een complete vergunningaanvraag indienen.

  Het aanvragen vn een evenementenvergunning kunt u digitaal doen. Hiervoor heeft u E-herkenning nodig. Als u een (jaarlijks) terugkerend evenement organiseert, hebben wij voor u de gegevens van uw evenement zoveel mogelijk ingevuld.

  U kunt ook het formulier printen en versturen via de post of afgeven aan onze balie. Dit formulier vindt u onder 'meer informatie'. Bij een papieren aanvraag kunt u geen gebruik maken van een vooringevulde aanvraag.

  Kosten

  • De melding voor een klein evenement is gratis.
  • Een evenementenvergunning kost in 2020: € 313,00.

  Voor activiteiten die worden georganiseerd door non-profitorganisaties, die geen winstoogmerk hebben en het doel voor ogen hebben het vergroten van het saamhorigheidsgevoel van een straat, buurt, vereniging of stichting en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers worden geen kosten in rekening gebracht.

  Ook kunnen zij, onder voorwaarden, gratis gebruik maken van de drie digitale informatieborden om het evenement aan te kondigen.

   

  Bezwaar en beroep

  De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van een melding klein evenement besluiten het organiseren te verbieden indien de openbare orde/veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Is dit niet het geval, dan ontvangt u een brief waarin wordt aangegeven dat het klein evenement akkoord is.

  Een beslissing op de aanvraag evenementvergunning kan maximaal 8 weken duren, in sommige gevallen heeft de burgemeester de mogelijkheid om deze termijn nogmaals met maximaal 8 weken te verlengen. Let wel; binnen deze termijn kan ook een weigering plaatsvinden. Bij een positieve beslissing ontvangt u een brief waarin wordt aangegeven dat de vergunning verleend is. Tevens wordt hiervan kennisgegeven op de gemeentelijke website; men heeft de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar te maken.

  Alle evenementen die geaccordeerd zijn worden geplaatst op de gemeentelijke kalender, deze vindt u op de homepage van www.gemeente-steenbergen.nl.

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Dit moet binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Adresgegevens

  Wanneer u vragen heeft over het indienen van uw aanvraag tot het houden van een evenement kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 14 0167.

  Het ingevulde formulier, voorzien van de benodigde bijlagen, kunt u getekend opsturen naar Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of afgeven op het gemeentehuis aan Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.